Leveringsvoorwaarden Strippenkaart

1.0 Algemene Leveringsvoorwaarden: 

1.1 Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden die door MEGA1 Computers te Den Haag worden gehanteerd, en zijn van toepassing op klanten die een geldige zogenaamde “MEGA1 Strippenkaart” bezitten. Een exemplaar van de Algemene Leveringsvoorwaarden is op aanvraag te verkrijgen.

2.0 Aanschaf en betaling: 

2.1 Met het aanschaffen van een strippenkaart van leverancier, koopt cliënt het recht om het overeengekomen aantal uren systeembeheer, systeemontwikkeling of consultancy af te nemen. De bestelde strippenkaart wordt direct gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.2 Indien de betaling van de factuur niet binnen de betalingstermijn is ontvangen bij leverancier, dan kunnen geen uren worden opgenomen. Reeds gemaakte afspraken worden uiteraard geannuleerd.

3.0 Geldigheidsduur: 

3.1 De geldigheidsduur van een strippenkaart is 18 maanden, vanaf de dag van ondertekening van de order door de cliënt. Na deze periode, vervalt het recht om nog niet verbruikte uren op te nemen.

3.2 Het is niet mogelijk aanspraak te maken op een vergoeding door leverancier voor niet opgenomen uren.


4.0 Werkzaamheden: 

4.1 Alle werkzaamheden door medewerkers van leverancier worden verricht op basis van een inspanningsverplichting.  Er worden op voorhand geen garanties gegeven over het eindresultaat van de werkzaamheden.


5.0 Opgenomen uren: 

5.1 Na afloop van de werkzaamheden dient door de klant een servicebon getekend te worden of per e-mail te worden geaccordeerd, waarop het daadwerkelijk aantal uren dat besteed is, is vermeldt. Deze uren worden afgeboekt van het tegoed van de klant. Hierbij worden de volgende toeslagen gehanteerd:

Weekdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur – 0%
Weekdagen tussen 17.00 uur en 09.00 uur – 50%
Zaterdagen – 50%
Zondagen en officiële feestdagen – 150%

5.2 Reiskosten worden gefactureerd tegen het geldende standaard tarief, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Periodiek wordt de klant door leverancier geïnformeerd over het resterende
saldo van de strippenkaart.


6.0 Annulering: 

6.1 Van iedere afspraak ontvangt u een bevestiging per brief of per e-mail.
Afzeggingen van strippenkaart-afspraken is toegestaan. Hierbij dient u rekening te houden met de volgende kosten:

Tijdstip afzegging afboeking voor rekening cliënt:

3 werkdagen of meer voor geplande datum;  Geen afboeking
1-2 werkdagen voor geplande datum 25% van de overeengekomen duur
1 werkdag voor of op de geplande datum 50% van de overeengekomen duur

6.2 In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte, overlijden of ongeval) kan leverancier besluiten van regel 6.1 af te wijken.


7.0 Prioriteiten: 

7.1 Indien de benodigde werkzaamheden op basis van een strippenkaart dit noodzakelijk maken, dan
hebben deze voorrang boven werkzaamheden bij klanten die geen strippenkaart hebben.

7.2 Leverancier behoudt zich het recht voor al gemaakte afspraken op basis van een strippenkaart te
annuleren of te verplaatsen indien werkzaamheden bij klanten met een zogenaamd “Service Level
Agreement” dit noodzakelijk maken. De beoordeling hiervan ligt volledig bij leverancier.

7.3 In geval van annulering door leverancier worden geen uren afgeboekt van het saldo, zoals bedoeld bij “Annulering”.


8.0 Overschrijding saldo: 

8.1 Indien meer uren worden opgenomen dan het resterende saldo van de strippenkaart toelaat, dan
worden deze uren tegen het ad-hoc tarief aan de klant gefactureerd.

8.2 Indien binnen 1 werkdag na afloop van de overschrijding een getekende orderbevestiging voor een nieuwe strippenkaart in het bezit is van leverancier, dan wordt de overschrijding niet
gefactureerd, maar afgeboekt van de nieuwe strippenkaart.

8.3 Bij aanschaf van een nieuwe strippenkaart kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele

eerdere prijsafspraken tussen de cliënt en leverancier met betrekking tot Strippenkaarten, Service Level Agreement’s of andere uurtarieven.