Algemene voorwaarden

Geldigheid
1.1 MEGA1, gevestigd en kantoorhoudende aan de Badhuisstraat 81 te Scheveningen ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag, verricht haar werkzaamheden (goederen en diensten) uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2 Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Alle prijzen en tarieven zijn in Europeese Euro, inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Levertijd en leverplaats
4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
4.2 Opdrachtnemer zal de produkten verzenden naar het door opdrachtgever opgegeven factuuradres/afleveradres.

Transport
5.1 Verzending van de door opdrachtgever van MEGA1 gekochte goederen geschiedt voor rekening (onder rembours) en risico van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Garantie
6.1 Opdrachtnemer staat in voor de goede uitvoering van de opdracht, met dien verstande dat op artikelen, die niet door ons worden vervaardigd geen verdere garanties worden geaccepteerd dan door onze leverancier wordt gegeven.
6.2 Bij ondeugdelijke levering heeft opdrachtnemer het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke geleverde goederen opdrachtgever volledig te crediteren of tot herlevering van goederen over te gaan.
6.3 Garantie op compleet geleverde computersystemen bedraagt 24 maanden, mits garantie zegel aan de achterzijde van de pc niet verbroken is.Indien het garantie zegel is verbroken of beschadigt, vervalt het recht op systeem garantie en vallen de onderdelen automatisch onder losse onderdelen garantie.
6.4 Op losse componenten geeft MEGA1 12 maanden garantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.5 Indien een component niet onder garantie blijkt te vallen, kunnen de door MEGA1 gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
6.6 Garantie is op basis van BRING IN en is niet van toepassing op arbeidstijd.
6.7 Extra garantie ivm jaarlijkse onderhoudsbeurten is een extra dienst die MEGA1 biedt.

Aansprakelijkheid
7.1 MEGA1 is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde goederen en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden voor zover ontstaan door grove schuld van MEGA1 of van hen die door MEGA1 te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden.
7.2 MEGA1 is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan software geleverd door MEGA1, alsmede directe of indirecte schade aan computer besturingssystemen. MEGA1 kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data.

Overmacht
8.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

Bezwaren
9.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet bij de opdrachtnemer terzake schriftelijk heeft geprotesteerd binnen acht dagen na oplevering van een werk of na aflevering van een zaak.
9.2 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
10.1 Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren goederen. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren goederen zolang de opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.
10.2 Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
10.3 Opdrachtgever gaat akkoord met het verbeurd verklaren van de bestelde/geleverde goederen als deze niet binnen 3 maanden na aflevering zijn af/opgehaald. Door de goederen in te leveren gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene bepalingen zoals deze in de winkel en op de MEGA1 website in te zien zijn.

Betaling
11.1 Alle betalingen van fakturen van MEGA1 dienen te geschieden bij aflevering van goederen of telefonisch vooruit, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.
11.2 Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden op de vervaldatum binnen een maand na faktuurdatum is de opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
11.3 Indien tot (buiten)gerechtelijke vordering wordt overgegaan is de opdrachtgever, naast de reeds genoemde vergoeding aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken (proces- en executie)kosten, inclusief kosten advocaat en/of deskundigen en/of andere derden.